T:0216 550 86 65

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci sokak,
No : 42/2 Altıyol/ Kadıköy/ İstanbul

Dövme İle Yara İzi Kapatma

Dövme ?le Yara ?zi Kapatma I Dövme Kapatma  I Ejderha Dövme Resimleri I  Fantastik Dövme Resimleri I Hayvan Dövme Resimleri I Kar???k Dövme Resimleri I K?z?lderili Dövme Resimleri I Melek – Peri K?z? Dövme Resimleri I Özgün Dövmeler I  Portre Dövme Resimleri I Tribal Dövme Resimleri I Yaz? Dövme Resimleri


 

 

Yan?k ya da yara izleri üzerine yapt???m?z  dövme ile iz kapatma çal??malar?nda genel olarak ba?ar?l? sonuçlar elde etti?imizi söyleyebiliriz. Ancak burada önemli bir husus var, vücudundaki izi kapatt?rmak isteyen ki?inin dövmeyi sevmesi gerekiyor, Dövme sevmeyen birinin sadece vücudundaki izleri kapans?n diye dövme yapt?rmas? bize göre do?ru bir karar  de?il. Çünkü e?er ki?i dövme sevmiyorsa ileride dövmeden de s?k?l?p onu kötü bir iz olarak alg?layabilir. Tabi ki bu bizim dü?üncemiz, bugüne kadar böylesi bir durumla kar??la?mad?k. Ya da ?öyle söyleyelim, bu tür bir nedenle bize gelen birisi dövme ile yeterince bar???k de?ilse bir ?ekilde o ki?iyi geri çeviririz, o ki?inin vücuduna dövme uygulamay?z.?z kapatmak ( cover up ) Dövme’de apayr? bir tekniktir. Herhangi bir iz kapatmada herhangi bir dövme modelini kullanamazs?n?z. Yani her istedi?iniz modeli iz üzerinde kullanarak izi kaybedemezsiniz. Öncelikle var olan iz üzerine uygulanacak modeli çok iyi tespit etmek gerekiyor. Yara izinin hareket biçimine göre desen hareketleri olu?turulmal?d?r. Tüm bunlar?n d???nda uygulad???m?z dövme deri alt?nad?r, yani var olan iz in alt?na uygulanacakt?r, dolay?s?yla izlerin aksine yap?lacak çizgiler , izleri kaybetmekten çok, daha fazla görünürlü?ünü artt?rabilir.