T:0216 550 86 65

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci sokak,
No : 42/2 Altıyol/ Kadıköy/ İstanbul

Ece Baş

ece1990 y?l?nda Edremit’te do?du. Ortaokulda o dönemki resim hocas?n?n deste?iyle Güzel Sanatlar Lisesi’ne haz?rland?. Ortaokul sonunda Edremit’te bir kültür sanat derne?inde ald??? k?sa dönemlik kurs sonras? Bal?kesir Kadriye Kemal Gürel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nü 3.lükle kazand?. Lise bitiminde ?stanbul’da Articona Stüdyolar?’?nda Emre E. Altu?’dan güzel sanatlara haz?rl?k dersi ald? ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar?m? Bölümü’nü kazand?. Üniversitedeki e?itimine devam ederken bir süre Articona Stüdyolar?’nda e?itmenlik yapt?. Sonras?nda liseden çok yak?n bir dövmeci arkada?? olan Fatih Özgön’ün yan?nda k?sa bir süre dövme yapmaya ba?lad?. 2012 y?l?nda Anatolia Tattoo’da çal??maya ba?lad?. O zamandan beri Anatolia Tattoo’da Erdo?an Çavdar’?n yan?nda dövme ve resim çal??malar?na devam ediyor.

eccebas@gmail.com

https://www.facebook.com/ece.bas.9 

https://instagram.com/ecebas_/

 

 

 

 

 

 

 

Dövme Çal??malar?

A?a??da görmü? oldu?unuz dövmelerin tamam? Ece Ba? taraf?ndan çal???lm?? olup, bir k?s?m? tasar?m, di?er bir k?sm? da çe?itli resimlerden yararlanmak suretiyle yapt??? çal??malard?r. Ece Ba? her tarz dövme çal??mas? yapmakla birlikte özellikle renkli realistik çal??malar?nda ba?ar?l?.

 

Resim çal??malar?ndan örnekler:

Buradaki resim çal??malar? sadece dövmeye uyarlanabilir illustrasyonlard?r. Bunlar?n d???nda bir çok desen, ya?l?boya  ve akrilik çal??malar?da bulunmaktad?r.